Rozbor pitnej vody

Kde si dať urobiť rozbor vody?


Rozbory vody vykonávajú špeciálne laboratóriá ŠZÚ (Štátny zdravotný ústav) alebo podniky vodární a kanalizácií v každom okresnom meste.

Ako vykonať odber vody na kontrolu jej kvality?

Pre rozbor pitnej vody potrebujeme dve fľaše so vzorkou vody. Na odber vody použijeme fľaše, ktoré vydalo na tento účel laboratórium. Zvlášť dôležitá je sterilná fľaša, ktorá slúži na odber vody pre bakteriologický rozbor. Ak chceme vykonať iba chemický rozbor, je pre odber dostačujúca fľaša PET od balenej vody, ktorú pre istotu niekoľkokrát vypláchneme vodou, ktorú chceme odobrať. Fľašu pre chemický rozbor naplníme až do ústia, vo fľaši pre bakteriologický rozbor, kde necháme malú vzduchovú bublinku, aby mohlo dochádzať k dosycovaniu spotrebovaného kyslíka počas transportu do laboratória. Dôležité je priviezť odobraté vzorky čo najskôr do laboratória. Ak sa nám to nepodarí v deň odberu vody, vykonáme odber odpoludnia alebo večer, odobraté vzorky dáme cez noc do chladničky a na druhý deň ich čo najskôr dopravíme do laboratória.

V akom rozsahu kontrolovať kvalitu vody?

Pracovníci špecializovaných hygienických laboratórií sú schopní vykonať rozbor vody v celom rozsahu príslušnej normy. Celý, alebo tzv. úplný rozsah analýz sa však pri bežnej kontrole kvality vody nevykonáva - predovšetkým z hľadiska ekonomického (vysoká cena vzhľadom na veľký rozsah analýz, vrátane rádiológie). Je potrebný len pre výrobno-potravinárské účely. Vo väčšine prípadov postačuje tzv. minimálny rozsah analýz (cena cca 2.100,- Sk pri odbere zákazníkom a cca 2.500,- Sk pri odbere pracovníkmi laboratória). Až po eventuálnom vysokom prekročení niektorých významných ukazovateľov, ktoré sú indikátorom ďalšieho možného znečistenia vody, laboratórium môže odporučiť vykonať ďalšie vyšetrenia, a to buď tzv. základný rozsah analýz alebo (cena cca).

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody?

Výsledkom vyšetrenia je "Protokol o analýze vzorky", kde sú uvedené jednotlivé analyzované ukazovatele alebo parametre, ich limitné hodnoty a stanovené hodnoty.

Ako porozumieť jednotlivým ukazovateľom?

Mikrobiologické ukazovatele
Vyšetrované ukazovatele patria k tzv. indikátorom fekálneho znečistenia, keď sa hľadajú baktérie žijúce v črevnom trakte človeka, alebo teplokrvných živočíchov (koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie a fekálne streptokoky). Pokiaľ sa vo vode nájdu niektoré z týchto baktérií, je voda podozrivá, že prišla do kontaktu s výkalmi či zbytkami živočíchov a že môže obsahovať patogénne baktérie a vírusy, ktoré práve pochádzajú z črevného traktu. To, že voda je dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o nevýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia si môžu vytvoriť toleranciu k týmto baktériám a v prípade, že nie je oslabený ich imunitný systém, im pitie tejto závadnej vody nemusí vadiť. Horšie však sú na tom deti, chorí ľudia, ľudia s oslabenou imunitou, prípadné návštevy. Okrem indikátorov fekálneho znečistenia sa používajú ešte indikátory tzv. obecnej kontaminácie (psychrofilné a mezofilné baktérie), ktoré nemajú až taký významný zdravotný dopad.

Fyzikálne a chemické ukazovatele

Reakcia vody – pH
Jednoducho povedané znamená číselné vyjadrenie kyslosti (pH<7) alebo zásaditosti (pH>7) vody, neutrálne pH je 7. Limit pre pitnú vodu je 6,5 ÷ 8. Kyslá voda môže spôsobovať koróziu potrubia či čerpadla, čo sa prejavuje prítomnosťou železa, zinku, alebo dokonca medi, či olova, pokiaľ je z tohoto kovu vyrobené potrubie. Všeobecne sa odporúča, pokiaľ je voda kyslá, nepoužívať medené potrubie na jej rozvod. Rozpustená meď môže spôsobiť cirhózu pečene a sú známe tiež úmrtia kojencov, kde je uvedená práve táto príčina. Vodu možno do istej miery neutralizovať použitím filtra s vápencovou, resp. dolomitovou náplňou. Alkalická reakcia svedčí o prítomnosti napr. vápna, alebo môže ísť o produkty rozkladu organických látok vo vode pôsobením baktérií.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK-Mn)
Predstavuje nešpecifické skupinové stanovenie, ktoré slúži ako podklad pre odhad organického znečistenia vody. Limitná hodnota je 3 mg/l. Organické znečistenie vody môže byť v zásade prírodného pôvodu (výluhy z organicky bohatých zemín z lesa alebo rašeliniska z rozložených živočíšnych alebo rastlinných tiel), alebo pôvodu umelého. Druhá alternatíva je o niečo horšia, pretože vedie k domnienke, že sa do vody mohla dostať aj látka toxická (pesticídy, hnojivá a pod.).

Dusičnany (NO3)
V malom množstve sú dusičnany takpovediac všadeprítomné na Zemi, nakoľko sú súčasťou tzv. dusíkového cyklu. Bohužiaľ, vplyvom hnojenia liadkovými hnojivami, únikom odpadových vôd zo žúmp či septikov, organických hnojív atď. sa dusičnany stali v súčasnej dobe vážnou hrozbou všetkých studní a vrtov. Ich zdravotné riziko spočíva v tom, že sa môžu v tráviacom trakte premieňať na tzv. nitrosamíny, ktoré sú podozrivé z karcinogénneho účinku. Limitná hodnota 50 mg/l bola navrhnutá na základe predpokladu, že spotrebujeme denne 2 l vody (ako priamym pitím, tak cez ostatné jedlo). U kojencov je používaná limitná hodnota 15 mg/l, ktorá vyplýva z toho, že kojenci nie sú schopní rozkladať methemoglobín, ktorý vzniká z v krvi premenou hemoglobínu (sprostredkujúceho zásobovanie tela kyslíkom) pri prítomnosti dusičnanov a dusitanov. Vysoká hladina methemoglobínu spôsobuje tzv. zmodrenie tela u kojencov (príznak neokysličenej krvi) a možné udusenie.

Dusitany (NO2)
Majú podobné vlastnosti ako dusičnany. Ich limitná hodnota je stanovená na 0,1 mg/l. Dusitany sa obvykle vyskytujú vo vode, v ktorej je nedostatok kyslíka, redukciou dusičnanov, ktorých je vo vode aj rádovo viac. Táto chemická reakcia môže byť významne urýchlená prítomnosťou zinku, medi alebo železa. To sú kovy, z ktorých môže byť vyrobený rozvod alebo čerpanie vody. Z tohto hľadiska je preto dôležité u vody, ktorá obsahuje väčšie množstvo dusičnanov vždy riadne odpustiť dostatočný objem vody pred jej použitím alebo aj pred odberom vzorky vody.

Amónne ióny (HNO3)
Sú ukazovateľom možného fekálneho znečistenia vody a spoločne s dusitanmi, s chemickou spotrebou kyslíka a chloridmi môže ich nadlimitná hodnota (viac než 0,5 mg/l) signalizovať čerstvé fekálne znečistenie. Niekedy je prítomnosť amónnych iónov dôsledkom radu redukčných dejov (katalyzovaných napríklad prítomnou meďou), kedy amónne ióny vznikajú z pôvodných dusičnanov.

Chloridy
Sú tiež ukazovateľom možného fekálneho znečistenia vody podobne ako amónne ióny. Ich limit je 100 mg/l. Ovplyvňujú chuť vody (slaná chuť), vo vyšších koncentráciách pôsobia korozívne. V našich podmienkach je vyššia koncentrácia chloridov skôr nezvyklá, niekedy signalizuje prienik povrchovej vody z chemicky "ošetrenej" vozovky zimným posypom - soľou.

Železo (Fe), mangán (Mn)
Sú to kovy, ktoré bývajú často prítomné vo vode a sú príčinou jej zákalu. Ich pôvod môže byť v zásade dvojaký, a to prirodzený - v oblastiach výskytu železnej rudy alebo umelý, kedy ide o produkt korózie vedení vody (týka sa predovšetkým železa). Obidva kovy patria do skupiny ťažkých kovov, ale na rozdiel od nich nie sú až také nebezpečné z hľadiska pôsobenia na zdravie. Limit železa je 0,2 mg/l, mangánu 0,05 mg/l. Zhoršujú chuťové (kovová chuť) a čuchové vlastnosti vody. Pri vyšších koncentráciách môžu spôsobovať problémy pri praní prádla (žlté škvrny), usadenín hrdze v sanitačných zariadeniach.

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity

 A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

por.
číslo

ukazovateľ

symbol
ukazovateľa

limit

jednotka

druh limitu

poznámky

1.

Escherichia coli

EC

0

0
0

KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml

NMH

NMH
NMH

HZ

IZ
BPV

2.

Koliformné baktérie

KB


0
0

KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml

NMH 
NMH
NMH

HZ 
IZ
BPV

3.

Enterokoky

EK


0
0

KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml

NMH 
NMH
NMH

HZ 
IZ
BPV

4.

Pseudomonas aeruginosa

PA

0

KTJ/250ml

NMH

BPV

5.

Psychrofilné baktérie

PB

200
500
100

KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml

MH
MH
MH

HZ
IZ
BPV

6.

Mezofilné baktérie

MB

20
100
20

KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml

MH
MH
MH

HZ
IZ
BPV

7.

Bezfarebné bičíkovce

BB

10

jedince/ml

MH

HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou. Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.

8.

Živé organizmy (okrem BB)

ŽO

0
0

jedince/ml
jedince/ml

 

HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou.
IZ

9.

Mŕtve organizmy

MO

30

jedince/ml

MH

HZ

10.

Železité a mangánové baktérie

ŽMB

10
20

pokryvnosť poľa v %

MH
MH

HZ
IZ

11.

Abiosestón

AB

10
10

pokryvnosť poľa v %

MH
MH

HZ
IZ

12.

Clostridium perfringens

CP

0

KTJ/100ml

IH

Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

 a

 B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

por.
číslo

ukazovateľ

symbol
ukazovateľa

limit

jednotka

druh limitu

poznámky

a) toxické

13.

Antimón

Sb

0,005

mg/l

NMH

 

14.

Arzén

As

0,01

mg/l

NMH

 

15.

Bór

B

0,3

mg/l

NMH

 

16.

Bromičnany

BrO3

0,01

mg/l

NMH

 

17.

Dusičnany

NO3

50

mg/l

MH

 

18.

Dusitany

NO2

0,1
3,0

mg/l
mg/l

MH
NMH

Súčet pomerov zisteného obsahu dušičnanov delený 50-mi a zistený obsah dusitanov delený 3-mi musí by menší alebo sa rovnať 1. 
Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.

19.

Fluoridy

F

1,5

mg/l

NMH

 

20.

Chróm

Cr

0,05

mg/l

NMH

 

21.

Kadmium

Cd

0,003

mg/l

NMH

 

22.

Kyanidy

CN

0,03

mg/l

NMH

 

23.

Meď

Cu

1,0

mg/l

MH

 

24.

Nikel

Ni

0,02

mg/l

NMH

 

25.

Olovo

Pb

0,01

mg/l

NMH

 

26.

Ortuť

Hg

0,001

mg/l

NMH

 

27.

Selén

Se

0,01

mg/l

NMH

 

28.

Striebro

Ag

0,05

mg/l

NMH

Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody.

b) zmyslovo postihnuteľné

29.

Akrylamid

AA

0,1

µg/l

NMH

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu ( napr. z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.

30.

Benzén

C6H6

1,0

µg/l

MHRR

 

31.

Dichlórbenzén

DCB

0,3
300

µg/l
µg/l

MHRR

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.

32.

1,2 dichlóretán

C2H4Cl

3,0

µg/l

NMH

 

33.

Fenoly prchajúce s vodnou parou

FNl

50

µg/l

NMH

 

34.

Monochlórbenzén

MCB

10
300

µg/l
µg/l

MH
NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.

35.

Nepolárne extrahovateľné látky

NEL

50

µg/l

NMH

 

36.

Pesticídy

PL

0,1

µg/l

NMH

Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd.

37.

Pesticídy spolu

PLs

0,5

µg/l

NMH

 

38.

Polycyklické aromatické uhľovodíky

PAU

0,1

µg/l

MHRR

Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo (a) pyrén, fluorantén, benzo (b) fluorantén, benzo (k) fluorantén, benzo (g, h, i) perylén, indeno (1, 2, 3 - c, d) pyrén.

39.

Benzo /a/ pyrén

BaP

0,01

µg/l

MHRR

 

40.

Epichlórhydrin

C3H5ClO

0,1

µg/l

MHRR

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.

41.

Styrén

ST

20

µg/l

NMH

 

42.

Tetrachlóretén

PCE

10

µg/l

NMH

Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.

43.

Tetrachlórmetán

CCl4

2,0

µg/l

NMH

 

44.

Toluén

C7H8

50
700

µg/l
µg/l

MH
NMH

 

45.

Trichlóretén

TCE

10

µg/l

NMH

Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.

46.

Vinylchlorid

C2H3Cl

0,5

µg/l

NMH

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.

47.

Xylén

C8H10

100
500

µg/l
µg/l

MH
NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.

c) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

48.

Aktívny chlór

Cl2

0,3

µg/l

MH

Vzťahuje sa na obsah aktívneho chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí by minimálna hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.

49.

Bromdichlórmetán

BDM

0,015
0,025

mg/l
mg/l

MH
NMH

Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.

50.

2,4 - dichlórfenoly

DCF

0,002

mg/l

MH

Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.

51.

Chlórdioxid

ClO2

0,20

mg/l

MH

 

52.

Chloritany

ClO2

0,20

mg/l

NMH

 

53.

Chloroform

CHCl3

0,04

mg/l

MH

Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.

54.

Ozón

O3

0,05

mg/l

MH

 

55.

2,4,6 - trichlórfenol

TCP

0,01

0,2

mg/l

mg/l

MH

MHRR

Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne. 
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.

56.

Trihalometany spolu

tdMs

0,15

mg/l

NMH

 

d) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

57.

Absorbancia
(254nm, 1cm)

A254

0,08

 

IH

Prekročenie indikačnej hodnoty môže by dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn .

58.

Amónne ióny

NH4

0,5

mg/l

MH

 

59.

Celkové rozpustné látky

RL

1 000

mg/l

MH

 

60.

Farba

 

20

mg/l

MH

Stanovuje sa podľa slovenskej technickej normy STN EN ISO 7887 Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby.

61.

Hliník

Al

0,2

mg/l

MH

 

62.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

ChSKMn

3,0

mg/l

MH

 

63.

Chloridy

Cl-

100
250

mg/l
mg/l

MH
NMH

Voda nesmie by agresívna. Prekročenie medznej hodnoty je prípustné, len ak ide o chloridy z geologického podložia.

64.

Mangán

Mn

0,05

mg/l

MH

 

65.

Nasýtenie vody kyslíkom

O2

>50

% nasýtenia

OH

 

66.

Reakcia vody

pH

6,5÷8,5

 

MH

Voda nesmie by agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže by nižšia.

67.

Sírany

SO42-

250

mg/l

MH

 

68.

Sulfán voľný

H2S

0,01

mg/l

MH

 

69.

Tenzidy aniónové

PAL-A

0,2

mg/l

MH

 

70.

Teplota

t

8÷12

°C

OH

 

71.

Zákal

Z

5

ZF

MH

 

72.

Zápach

 

bez zápachu

 

 

 

73.

Zinok

Zn

0,3

mg/l

MH

 

74.

Železo

Fe

0,2

mg/l

MH

 

75.

Vodivosť

kappa

100

mS/m

IH

 

76.

Sodík

Na

200

mg/l

MH

 

e) látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

77.

Horčík

Mg

10,0÷30.0
125

mg/l
mg/l

OH
MH

 

78.

Vápnik

Ca

>30

mg/l

OH

 

79.

Vápnik a horčík

Ca + Mg

1,1÷5,0

mmol/ l

OH

 

 Druh limitu sa ustanovuje ako najvyššia medzná hodnota (NMH), medzná hodnota (MH), indikačná hodnota (IH), medzná hodnota referenčného rizika (MHRR) alebo odporúčaná hodnota (OH). Limit sa vzťahuje na hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ), individuálne zásobovanie pitnou vodou (IZ) a na balenú pitnú vodu (BPV), ak nie je ustanovené inak. KTJ - kolónia tvoriaca jednotku.

 C. Rozsah analýz vzoriek pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie

por. číslo

ukazovatele

rozsah analýz

I minimálny

II základný

III úplný

1.

Mikrobiologické

podľa tabuľky A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

2.

Fyzikálne a chemické

Dusičnany
Dusitany
Absorbancia
Amónne ióny
Farba
Chuť
Hliník,ak sa úprava vody vykonáva koagulantom na báze hliníka.
CHSKMnMangán,ak ide o zásobovanie pitnou vodou z podzemných zdrojov.
Reakcia vody
Teplota
Zákal
Zápach
Železo
Vodivosť

Ako minimálny rozsah analýz a alej:
Arzén
Antimón
Bromičnany
Fluoridy
Chróm
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Kadmium
Benzén
1,2 dichlóretán
PAU
Trichlóretén
Chloridy
Sírany
Sodík
Vápnik a horčík

podľa tabuľky B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

3.

Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty pitnej vody.

Účinnosť dezinfekcie sa overuje vždy vo vzťahu k používanému spôsobu dezinfekcie; to isté sa vzťahuje na skúšanie vedľajších produktov dezinfekcie.

.

Copyright © 1996 - 2015 HYPRO s.r.o. l Sitemap