STN 75 7111 Pitná voda

Schválená : 5.1.1989
 

Táto norma platí pre posudzovanie akosti vody určenej k zásobovaniu obyvateľstva a pre ďalšie účely užitia, ktoré akosť vody v zmysle tejto normy vyžadujú.

I. Názvoslovie

2. Pitná voda - voda zdravotne nezávadná, ktorá ani pri trvalom požívaní nevyvolá ochorenie ani poruchy zdravia prítomnosťou mikroorganizmov alebo látok ovplyvňujúcich akútnym, chronickým alebo neskorším pôsobením na zdravie spotrebiteľa a jeho potomstva, viď. čl. 11, a jej zmyslovo postihnuteľné vlastnosti nebránia jej požívaniu.

 3. Hromadné zásobovanie (HZ) pitnou vodou - zásobovanie vodou z verejného vodovodu alebo z verejnej studne, viď. čl. 18.
 

4. Individuálne zásobovanie (IZ) pitnou vodou - zásobovanie vodou z jedného zdroja pre uzavretý okruh spotrebiteľov, napr. z domácej studne, viď. čl. 18.
 

5. Medzná hodnota (MH) - hodnota ukazovateľa akosti pitnej vody, väčšinou horná hranica rozmedzia prípustných hodnôt, ktorých prekročením stráca voda vyhovujúcu akosť v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená. Prekročenie MH posúdi a prípadne povolí príslušný orgán, viď. čl. 17.
 

6. Najvyššia medzná hodnota (NMH) -hodnota ukazovateľa akosti vody, ktorého prekročenie mimo podmienky stanovené príslušným orgánom vylučuje použitie vody ako pitnej.
 

11. Priemerný spotrebiteľ - člen ľudskej populácie súčasného priemerného veku 20 až 30 rokov, dožívajúci sa priemerne 70 rokov, telesnej hmotnosti 70 kg, telesného povrchu 1.8 m2, s dennou konzumáciou 2 litre pitnej vody.
(Jednotlivé časti populácie, napr. kojenci, deti, chorí, môžu mať v špecifických prípadoch inak, spravidla prísnejšie určené požiadavky na akosť vody).

II. Všeobecné

16. Posúdenie, či voda vyhovuje požiadavkám tejto normy, sa vykonáva na podklade výsledkov miestneho a laboratórneho vyšetrenia.
 

17. Rozhodnutie, či je vodu možné použiť v zmysle tejto normy náleží k tomu určenému orgánu.

III. Ukazovatele akosti pitnej vody

31. Súbor všeobecných ukazovateľov akosti pitnej vody, vrátane hraničných hodnôt, podrobnejších ukazovateľov a poznámok k jednotlivým ukazovateľom je uvedený v tab. 1.
 

32. Súbor všeobecných ukazovateľov akosti pitnej vody podľa tab. 1 sa podľa miestnych podmienok a požiadavok príslušného orgánu prípadne dopĺňa ďalšími ukazovateľmi špeciálneho rozboru. Výber *) zo súboru ukazovateľov špeciálneho rozboru spolu s hraničnými hodnotami je uvedený v tab. 2.
*) Väčšinou prioritné škodliviny podľa Svetovej zdravotníckej organizácie : Smernica akosti pitnej vody, Ženeva 1984.
 

33. Hraničné hodnoty ukazovateľov kvality, ktoré nie sú v tejto norme uvedené, určí podľa potreby príslušný orgán.


Tab. 1. Všeobecné ukazovatele akosti pitnej vody :

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
č. Ukazovateľ typ zásob. jednotka najvyš.
hranič.
hodnota
hranič.
hodnota
1 ...fekálne koliformné baktérie HZ
IZ
KTJ/100ml
KTJ/100ml
0
0
 
2 ...koliformné baktérie HZ
IZ
KTJ/100ml
KTJ/10ml
0
0
 
3 ...enterokoky HZ
IZ
KTJ/100ml
KTJ/10ml
0
0
 
4 ...mezofilné baktérie HZ
IZ
KTJ/ml
KTJ/ml
  20
100
5 ...psychrofilné baktérie HZ
IZ
KTJ/ml
KTJ/ml
  200
500
6 ...živé organizmy - mikroskopický obraz HZ jedinci/ml 0  
7 ...mtrvé organizmy - mikroskopický obraz HZ jedinci/ml   50
8 ...bezfarební bičíkovci HZ
IZ
jedinci/ml
jedinci/ml
  20
100
9 ...abioseston-tripton-pokryvnosť podľa mikroskopu   %   10
KTJ - kolóniu tvoriaca jednotku; HZ - hromadné zásobovanie; IZ - individuálné zásobovanie

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
č. Ukazovateľ symb. jedn. najvyš.
hranič.
hodnota
hranič.
hodn.
indik.
hodn.
dopor.
hodn.
a - toxikologické
10 ...amoniak voľný NH3 mg/l 0.01      
11 ...arzén As mg/l 0.05      
12 ...dusičnany NO3 mg/l   50   <15
13 ...fenoly - s vodnou parou
...
fenoly - stanovenie bez destilácie
FN1
FN
mg/l 0.05
0.001

0.001
 
14 ...fluorathen - špecifické stanovenie
...fluorathen - stanovenie PAU
FLU
FLU
ng/l
mg/l

0.04
  40
 
15 ...fluoridy F- mg/l 1.5      
16 ...chloroform - špecifické stanovenie
...chloroform - stanovenie trihalomethanov
CHCL3
THM
mg/l
mg/l
0.03
 
0.1
 
17 ...kadmium Cd mg/l 0.005      
18 ...kyanidy CN- mg/l 0.01      
19 ...látky extrahovateľné nepolárne NEL mg/l 0.05   0.1  
20 ...olovo Pb mg/l 0.05      
21 ...ortuť Hg mg/l 0.001      
b - zmyslovo postihnuteľné
22 ...absorbancia (254nm, 1cm) A254 mg/l     0.08 <0.05
23 ...farba   mg/l   20 20  
24 ...hliník Al mg/l   0.2    
25 ...huminové látky HL mg/l   2.5 2.5  
26 ...chloridy Cl mg/l   100    
27 ...chuť   stup.   2 2  
28 ...kyslík rozpustený O2 %nas.       >50
29 ...látky rozpustené RL mg/l   1000    
30 ...mangán Mn mg/l   0.1    
31 ...meď Cu mg/l   0.1    
32 ...pach   stup.   2 2  
33 ...reakcia vody pH     6 až 8    
34 ...sírany SO42 mg/l   250    
35 ...sulvan volný H2S mg/l   0.01    
36 ...teplota t C       8 až 12
37 ...tenzidy anionové PAL-A mg/l   0.2    
38 ...vápnik a horčík Ca+Mg mmol/l       0.9 až 5
39 ...zákal Z ZF   5 2  
40 ...zinok Zn mg/l   5    
41 ...železo Fe mg/l   0.3    
c - ostatné
42 ...amónne ionty NH4 mg/l   0.5    
44 ...dusitany NO2 mg/l   0.1    
45 ...horčík Mg mg/l   125    
46 ...chemická spotreba kyslíka manganistanom ChSK-Mn mg/l   3 3  
47 ...chemická spotreba kyslíka dichromanom ChSK-Cr mg/l     8 <10
48 ...chlór aktívny Cl2 mg/l   >0.05   0.05 až 0.3
49 ...chlór organický viazaný OCl 0.05     0.005  
50 ...kyselinová netralizačná kvapalina - do pH=4.5 KNK-4.5 mmol/l       >0.8
51 ...vápnik Ca mg/l       >20
52 ...vodivosť % mS/m     100  

 

 

.

Copyright © 1996 - 2015 HYPRO s.r.o. l Sitemap