...
Vyhľadať
Close this search box.

Reverzná osmóza – vplyv na zdravie človeka

REVERZNÁ OSMÓZA – vplyv na zdravie človeka

V súvislosti s využívaním reverznej osmózy pri úprave vody na pitné účely je potrebné upozorniť na riziká, ktoré táto technológia so sebou prináša. Vo vode upravenej reverznou osmózou sú úplne alebo takmer úplne odstránené minerálne látky, voda je demineralizovaná. Mnohými vedeckými štúdiami z rôznych krajín sveta bolo zistené, že konzumácia takejto vody vedie k štatisticky významnému zvýšeniu ochorení a úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby, k odvápneniu kostí, pravdepodobne tiež k vzniku niektorých nádorov, náhlych umrtí ako aj niektorým tehotenským komplikáciamReverznou osmózou sa však znižuje aj príjem iných, pre život dôležitých (esenciálnych) prvkov ako je vápnik a horčík, napr. meď, zinok, jód, mangán, kobalt a molybdén. Vo vode sa tieto zložky nachádzajú najmä vo voľnom, iónovom stave, a preto sú z vody vstrebávané omnoho lepšie ako z potravy, v ktorej sú viazané na iné látky alebo sú prítomné v nerozpustnom stave. Varením pokrmov v takejto vode dochádza k stratám týchto esenciálnych prvkov z varenej stravy. Taktiež nie je zanedbateľné ani riziko druhotnej kontaminácie. Voda upravená reverznou osmózou spôsobuje zvýšenú agresivitu voči materiálom, s ktorými prichádza do kontaktu. Spôsobuje koróziu kovových potrubí a vyluhováva zmäkčovadlá z plastových materiálov distribučných sietí. Zariadenia pracujúce na princípe reverznej osmózy nie sú vhodné ako konečný stupeň úpravy pitnej vody, pretože takto upravenú vodu nemožno považovať za plnohodnotnú pitnú vodu. Takéto zariadenia sú vhodné iba na úpravu vody o vysokej koncentrácii vápnika a horčíka za podmienky, že iba určitý objem vody je upravený reverznou osmózou a zvyšný objem vody je obtokovaný tak, aby výsledná kvalita zmiešanej vody zodpovedala kritériam pre pitnú vodu.

Za značne problematické u zariadení na doúpravu vody v domácnostiach možno považovať skutočnosť, že ich účinnosť nemusí byť konštantná počas udávanej doby životnosti, taktiež koniec životnosti nie je spravidla indikovaný a bežný užívateľ takéhoto zariadenia väčšinou nemá ani možnosť priebežne kontrolovať jeho účinnosť. U týchto zariadení môže často dochádzať k pomnožovaniu mikroorganizmov, predovšetkým pri dlhšej odstávke alebo nesprávnou starostlivosťou a údržbou o zariadenie. Pri nesprávnej aplikácii iónomeničov môže dochádzať k nežiadúcej výmene iónov (Ca2+ a Mg2+ za Na+ pri zmäkčovaní alebo Cl pri denitratácii).

Zariadenie na doúpravu vody v domácnostiach môže byť v špecifických prípadoch racionálnym riešením konkrétnych miestnych problémov na zlepšenie kvality pitnej vody. Zariadenia na doúpravu vody v domácnostiach si najčastejšie obstarávajú úplní laici, ktorí nerozumejú princípom používaným v týchto zariadeniach, nepoznajú ich technologické možnosti a častokrát nepoznajú ani kvalitu nimi používanej pitnej vody a teda nedokážu objektívne posúdiť možnosť využitia týchto zariadení v konkrétnych podmienkach. Za takýchto podmienok sa predajcom týchto zariadení darí ich predávať, a to aj v lokalitách s kvalitnou pitnou vodou, kde by takéto zariadenia vôbec nemuseli byť využívané. Samostatnou kapitolou je spôsob, akým sa snažia tieto zariadenia predať.

Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa pri rozhodovaní o využití zariadenia na doúpravu vody v domácnosti zohľadnila predovšetkým kvalita používanej pitnej vody. Na základe vyhodnotenia kvality pitnej vody bude možné jednoznačne posúdiť, či je alebo nie je treba vodu doupravovať. V súvislosti s informáciami o kvalite pitnej vody ako aj ďalšími informáciami o zariadení je treba vyhľadať odborné informácie nezávislé na predajcovi tohto zariadenia. Pred samotným zakúpením zariadenia na doúpravu vody je treba prehodnotiť aj iné možnosti riešenia. Pri nižšej spotrebe vody alebo jej občasnom používaní treba zvážiť možnosť použitia napr. balených vôd. Pred samotným zakúpením zariadenia je treba zvážiť ekonomickú stránku veci. Nechať si predložiť rozhodnutie Hlavného hygienika SR, v ktorom je presne špecifikované, kde a za akých okolností sa zariadenie môže bezpečne používať. Kupovať iba také zariadenie, ktorého výkon a účinnosť odpovedajú Vaším požiadavkám a potrebám. Pri nákupe zariadenia vyžadovať jasné a určité informácie o prietoku, účinnostiach, podmienkach prevádzkovania a údržby, životnosti zariadenia pre danú kvalitu vody a zrozumiteľný návod na použitie. Po uvedení zariadenia do prevádzky je potrebné overiť rozborom, či voda má požadovanú kvalitu. Kontrolné rozbory vody by sa mali priebežne vykonávať aj počas používania tohto zariadenia ako aj pred ukončením jeho životnosti. Po dlhšej odstávke je nutné zariadenie dôkladne prepláchnuť a dezinfikovať, filtračnú náplň meniť podľa doporučenia výrobcu. Zo žiadneho zariadenia na doúpravu vody sa nesmie používať upravená voda na prípravu stravy pre dojčatá. Zariadenie by nemalo byť používané univerzálne pre nešpecifické ukazovatele na zlepšenie kvality vody, ale malo by byť používané na odstraňovanie alebo zníženie koncentrácie určitého znečistenia, ktoré je možné zistiť chemickým, mikrobiologickým alebo biologickým rozborom. Taktiež je dôležité, aby zariadenie bolo technologicky robustné, to znamená, aby pomerne veľké zmeny vstupných parametrov mali minimálny vplyv na výslednú kvalitu upravenej vody.

Ing. Karol Munka, CSc. , Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/news/8/134/Kvalita-vody—kontrola-a-sposoby-upravy-pre-pouzitie-v-domacnostiach/d,otazky_detail.tpl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.