Vyhľadať
Close this search box.

STN 75 7111 Pitná voda

Schválená : 5.1.1989

Táto norma platí pre posudzovanie akosti vody určenej k zásobovaniu obyvateľstva a pre ďalšie účely užitia, ktoré akosť vody v zmysle tejto normy vyžadujú.

I. Názvoslovie

2. Pitná voda – voda zdravotne nezávadná, ktorá ani pri trvalom požívaní nevyvolá ochorenie ani poruchy zdravia prítomnosťou mikroorganizmov alebo látok ovplyvňujúcich akútnym, chronickým alebo neskorším pôsobením na zdravie spotrebiteľa a jeho potomstva, viď. čl. 11, a jej zmyslovo postihnuteľné vlastnosti nebránia jej požívaniu.

 3. Hromadné zásobovanie (HZ) pitnou vodou – zásobovanie vodou z verejného vodovodu alebo z verejnej studne, viď. čl. 18.
 

4. Individuálne zásobovanie (IZ) pitnou vodou – zásobovanie vodou z jedného zdroja pre uzavretý okruh spotrebiteľov, napr. z domácej studne, viď. čl. 18.
 

5. Medzná hodnota (MH) – hodnota ukazovateľa akosti pitnej vody, väčšinou horná hranica rozmedzia prípustných hodnôt, ktorých prekročením stráca voda vyhovujúcu akosť v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená. Prekročenie MH posúdi a prípadne povolí príslušný orgán, viď. čl. 17.
 

6. Najvyššia medzná hodnota (NMH) -hodnota ukazovateľa akosti vody, ktorého prekročenie mimo podmienky stanovené príslušným orgánom vylučuje použitie vody ako pitnej.
 

11. Priemerný spotrebiteľ – člen ľudskej populácie súčasného priemerného veku 20 až 30 rokov, dožívajúci sa priemerne 70 rokov, telesnej hmotnosti 70 kg, telesného povrchu 1.8 m2, s dennou konzumáciou 2 litre pitnej vody.
(Jednotlivé časti populácie, napr. kojenci, deti, chorí, môžu mať v špecifických prípadoch inak, spravidla prísnejšie určené požiadavky na akosť vody).

II. Všeobecné

16. Posúdenie, či voda vyhovuje požiadavkám tejto normy, sa vykonáva na podklade výsledkov miestneho a laboratórneho vyšetrenia.
 

17. Rozhodnutie, či je vodu možné použiť v zmysle tejto normy náleží k tomu určenému orgánu.

III. Ukazovatele akosti pitnej vody

31. Súbor všeobecných ukazovateľov akosti pitnej vody, vrátane hraničných hodnôt, podrobnejších ukazovateľov a poznámok k jednotlivým ukazovateľom je uvedený v tab. 1.
 

32. Súbor všeobecných ukazovateľov akosti pitnej vody podľa tab. 1 sa podľa miestnych podmienok a požiadavok príslušného orgánu prípadne dopĺňa ďalšími ukazovateľmi špeciálneho rozboru. Výber *) zo súboru ukazovateľov špeciálneho rozboru spolu s hraničnými hodnotami je uvedený v tab. 2.
*) Väčšinou prioritné škodliviny podľa Svetovej zdravotníckej organizácie : Smernica akosti pitnej vody, Ženeva 1984.
 

33. Hraničné hodnoty ukazovateľov kvality, ktoré nie sú v tejto norme uvedené, určí podľa potreby príslušný orgán.

Tab. 1. Všeobecné ukazovatele akosti pitnej vody :

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
č. Ukazovateľ typ zásob. jednotka najvyš.
hranič.
hodnota
hranič.
hodnota
1 …fekálne koliformné baktérie HZ
IZ
KTJ/100ml
KTJ/100ml
0
0
2 …koliformné baktérie HZ
IZ
KTJ/100ml
KTJ/10ml
0
0
3 …enterokoky HZ
IZ
KTJ/100ml
KTJ/10ml
0
0
4 …mezofilné baktérie HZ
IZ
KTJ/ml
KTJ/ml
20
100
5 …psychrofilné baktérie HZ
IZ
KTJ/ml
KTJ/ml
200
500
6 …živé organizmy – mikroskopický obraz HZ jedinci/ml 0
7 …mtrvé organizmy – mikroskopický obraz HZ jedinci/ml 50
8 …bezfarební bičíkovci HZ
IZ
jedinci/ml
jedinci/ml
20
100
9 …abioseston-tripton-pokryvnosť podľa mikroskopu % 10
KTJ – kolóniu tvoriaca jednotku; HZ – hromadné zásobovanie; IZ – individuálné zásobovanie

 

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
č. Ukazovateľ symb. jedn. najvyš.
hranič.
hodnota
hranič.
hodn.
indik.
hodn.
dopor.
hodn.
a – toxikologické
10 …amoniak voľný NH3 mg/l 0.01
11 …arzén As mg/l 0.05
12 …dusičnany NO3 mg/l 50 <15
13 …fenoly – s vodnou parou
…fenoly – stanovenie bez destilácie
FN1
FN
mg/l 0.05 0.001 0.001
14 …fluorathen – špecifické stanovenie
…fluorathen – stanovenie PAU
FLU
FLU
ng/l
mg/l
0.04 40
15 …fluoridy F- mg/l 1.5
16 …chloroform – špecifické stanovenie
…chloroform – stanovenie trihalomethanov
CHCL3
THM
mg/l
mg/l
0.03 0.1
17 …kadmium Cd mg/l 0.005
18 …kyanidy CN- mg/l 0.01
19 …látky extrahovateľné nepolárne NEL mg/l 0.05 0.1
20 …olovo Pb mg/l 0.05
21 …ortuť Hg mg/l 0.001
b – zmyslovo postihnuteľné
22 …absorbancia (254nm, 1cm) A254 mg/l 0.08 <0.05
23 …farba mg/l 20 20
24 …hliník Al mg/l 0.2
25 …huminové látky HL mg/l 2.5 2.5
26 …chloridy Cl mg/l 100
27 …chuť stup. 2 2
28 …kyslík rozpustený O2 %nas. >50
29 …látky rozpustené RL mg/l 1000
30 …mangán Mn mg/l 0.1
31 …meď Cu mg/l 0.1
32 …pach stup. 2 2
33 …reakcia vody pH 6 až 8
34 …sírany SO42 mg/l 250
35 …sulvan volný H2S mg/l 0.01
36 …teplota t C 8 až 12
37 …tenzidy anionové PAL-A mg/l 0.2
38 …vápnik a horčík Ca+Mg mmol/l 0.9 až 5
39 …zákal Z ZF 5 2
40 …zinok Zn mg/l 5
41 …železo Fe mg/l 0.3
c – ostatné
42 …amónne ionty NH4 mg/l 0.5
44 …dusitany NO2 mg/l 0.1
45 …horčík Mg mg/l 125
46 …chemická spotreba kyslíka manganistanom ChSK-Mn mg/l 3 3
47 …chemická spotreba kyslíka dichromanom ChSK-Cr mg/l 8 <10
48 …chlór aktívny Cl2 mg/l >0.05 0.05 až 0.3
49 …chlór organický viazaný OCl 0.05 0.005
50 …kyselinová netralizačná kvapalina – do pH=4.5 KNK-4.5 mmol/l >0.8
51 …vápnik Ca mg/l >20
52 …vodivosť % mS/m 100