...
Vyhľadať
Close this search box.

Rozbor pitnej vody

Kde si dať urobiť rozbor vody?

Rozbory vody vykonávajú špeciálne laboratóriá ŠZÚ (Štátny zdravotný ústav) alebo podniky vodární a kanalizácií v každom okresnom meste.

Ako vykonať odber vody na kontrolu jej kvality?

Pre rozbor pitnej vody potrebujeme dve fľaše so vzorkou vody. Na odber vody použijeme fľaše, ktoré vydalo na tento účel laboratórium. Zvlášť dôležitá je sterilná fľaša, ktorá slúži na odber vody pre bakteriologický rozbor. Ak chceme vykonať iba chemický rozbor, je pre odber dostačujúca fľaša PET od balenej vody, ktorú pre istotu niekoľkokrát vypláchneme vodou, ktorú chceme odobrať. Fľašu pre chemický rozbor naplníme až do ústia, vo fľaši pre bakteriologický rozbor, kde necháme malú vzduchovú bublinku, aby mohlo dochádzať k dosycovaniu spotrebovaného kyslíka počas transportu do laboratória. Dôležité je priviezť odobraté vzorky čo najskôr do laboratória. Ak sa nám to nepodarí v deň odberu vody, vykonáme odber odpoludnia alebo večer, odobraté vzorky dáme cez noc do chladničky a na druhý deň ich čo najskôr dopravíme do laboratória.

V akom rozsahu kontrolovať kvalitu vody?

Pracovníci špecializovaných hygienických laboratórií sú schopní vykonať rozbor vody v celom rozsahu príslušnej normy. Celý, alebo tzv. úplný rozsah analýz sa však pri bežnej kontrole kvality vody nevykonáva – predovšetkým z hľadiska ekonomického (vysoká cena vzhľadom na veľký rozsah analýz, vrátane rádiológie). Je potrebný len pre výrobno-potravinárské účely. Vo väčšine prípadov postačuje tzv. minimálny rozsah analýz (cena cca 2.100,- Sk pri odbere zákazníkom a cca 2.500,- Sk pri odbere pracovníkmi laboratória). Až po eventuálnom vysokom prekročení niektorých významných ukazovateľov, ktoré sú indikátorom ďalšieho možného znečistenia vody, laboratórium môže odporučiť vykonať ďalšie vyšetrenia, a to buď tzv. základný rozsah analýz alebo (cena cca).

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody?

Výsledkom vyšetrenia je “Protokol o analýze vzorky”, kde sú uvedené jednotlivé analyzované ukazovatele alebo parametre, ich limitné hodnoty a stanovené hodnoty.

Ako porozumieť jednotlivým ukazovateľom?

Mikrobiologické ukazovatele
Vyšetrované ukazovatele patria k tzv. indikátorom fekálneho znečistenia, keď sa hľadajú baktérie žijúce v črevnom trakte človeka, alebo teplokrvných živočíchov (koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie a fekálne streptokoky). Pokiaľ sa vo vode nájdu niektoré z týchto baktérií, je voda podozrivá, že prišla do kontaktu s výkalmi či zbytkami živočíchov a že môže obsahovať patogénne baktérie a vírusy, ktoré práve pochádzajú z črevného traktu. To, že voda je dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o nevýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia si môžu vytvoriť toleranciu k týmto baktériám a v prípade, že nie je oslabený ich imunitný systém, im pitie tejto závadnej vody nemusí vadiť. Horšie však sú na tom deti, chorí ľudia, ľudia s oslabenou imunitou, prípadné návštevy. Okrem indikátorov fekálneho znečistenia sa používajú ešte indikátory tzv. obecnej kontaminácie (psychrofilné a mezofilné baktérie), ktoré nemajú až taký významný zdravotný dopad.

Fyzikálne a chemické ukazovatele

Reakcia vody – pH
Jednoducho povedané znamená číselné vyjadrenie kyslosti (pH<7) alebo zásaditosti (pH>7) vody, neutrálne pH je 7. Limit pre pitnú vodu je 6,5 ÷ 8. Kyslá voda môže spôsobovať koróziu potrubia či čerpadla, čo sa prejavuje prítomnosťou železa, zinku, alebo dokonca medi, či olova, pokiaľ je z tohoto kovu vyrobené potrubie. Všeobecne sa odporúča, pokiaľ je voda kyslá, nepoužívať medené potrubie na jej rozvod. Rozpustená meď môže spôsobiť cirhózu pečene a sú známe tiež úmrtia kojencov, kde je uvedená práve táto príčina. Vodu možno do istej miery neutralizovať použitím filtra s vápencovou, resp. dolomitovou náplňou. Alkalická reakcia svedčí o prítomnosti napr. vápna, alebo môže ísť o produkty rozkladu organických látok vo vode pôsobením baktérií.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK-Mn)
Predstavuje nešpecifické skupinové stanovenie, ktoré slúži ako podklad pre odhad organického znečistenia vody. Limitná hodnota je 3 mg/l. Organické znečistenie vody môže byť v zásade prírodného pôvodu (výluhy z organicky bohatých zemín z lesa alebo rašeliniska z rozložených živočíšnych alebo rastlinných tiel), alebo pôvodu umelého. Druhá alternatíva je o niečo horšia, pretože vedie k domnienke, že sa do vody mohla dostať aj látka toxická (pesticídy, hnojivá a pod.).

Dusičnany (NO3)
V malom množstve sú dusičnany takpovediac všadeprítomné na Zemi, nakoľko sú súčasťou tzv. dusíkového cyklu. Bohužiaľ, vplyvom hnojenia liadkovými hnojivami, únikom odpadových vôd zo žúmp či septikov, organických hnojív atď. sa dusičnany stali v súčasnej dobe vážnou hrozbou všetkých studní a vrtov. Ich zdravotné riziko spočíva v tom, že sa môžu v tráviacom trakte premieňať na tzv. nitrosamíny, ktoré sú podozrivé z karcinogénneho účinku. Limitná hodnota 50 mg/l bola navrhnutá na základe predpokladu, že spotrebujeme denne 2 l vody (ako priamym pitím, tak cez ostatné jedlo). U kojencov je používaná limitná hodnota 15 mg/l, ktorá vyplýva z toho, že kojenci nie sú schopní rozkladať methemoglobín, ktorý vzniká z v krvi premenou hemoglobínu (sprostredkujúceho zásobovanie tela kyslíkom) pri prítomnosti dusičnanov a dusitanov. Vysoká hladina methemoglobínu spôsobuje tzv. zmodrenie tela u kojencov (príznak neokysličenej krvi) a možné udusenie.

Dusitany (NO2)
Majú podobné vlastnosti ako dusičnany. Ich limitná hodnota je stanovená na 0,1 mg/l. Dusitany sa obvykle vyskytujú vo vode, v ktorej je nedostatok kyslíka, redukciou dusičnanov, ktorých je vo vode aj rádovo viac. Táto chemická reakcia môže byť významne urýchlená prítomnosťou zinku, medi alebo železa. To sú kovy, z ktorých môže byť vyrobený rozvod alebo čerpanie vody. Z tohto hľadiska je preto dôležité u vody, ktorá obsahuje väčšie množstvo dusičnanov vždy riadne odpustiť dostatočný objem vody pred jej použitím alebo aj pred odberom vzorky vody.

Amónne ióny (NH4+)
Sú ukazovateľom možného fekálneho znečistenia vody a spoločne s dusitanmi, s chemickou spotrebou kyslíka a chloridmi môže ich nadlimitná hodnota (viac než 0,5 mg/l) signalizovať čerstvé fekálne znečistenie. Niekedy je prítomnosť amónnych iónov dôsledkom radu redukčných dejov (katalyzovaných napríklad prítomnou meďou), kedy amónne ióny vznikajú z pôvodných dusičnanov.

Chloridy
Sú tiež ukazovateľom možného fekálneho znečistenia vody podobne ako amónne ióny. Ich limit je 100 mg/l. Ovplyvňujú chuť vody (slaná chuť), vo vyšších koncentráciách pôsobia korozívne. V našich podmienkach je vyššia koncentrácia chloridov skôr nezvyklá, niekedy signalizuje prienik povrchovej vody z chemicky “ošetrenej” vozovky zimným posypom – soľou.

Železo (Fe), mangán (Mn)
Sú to kovy, ktoré bývajú často prítomné vo vode a sú príčinou jej zákalu. Ich pôvod môže byť v zásade dvojaký, a to prirodzený – v oblastiach výskytu železnej rudy alebo umelý, kedy ide o produkt korózie vedení vody (týka sa predovšetkým železa). Obidva kovy patria do skupiny ťažkých kovov, ale na rozdiel od nich nie sú až také nebezpečné z hľadiska pôsobenia na zdravie. Limit železa je 0,2 mg/l, mangánu 0,05 mg/l. Zhoršujú chuťové (kovová chuť) a čuchové vlastnosti vody. Pri vyšších koncentráciách môžu spôsobovať problémy pri praní prádla (žlté škvrny), usadenín hrdze v sanitačných zariadeniach.

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity

  1. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
por.
číslo
ukazovateľ symbol
ukazovateľa
limit jednotka druh limitu poznámky
1. Escherichia coli EC 0

0
0

KTJ/100ml
KTJ/10ml
KTJ/250ml
NMH

NMH
NMH

HZ

IZ
BPV

2. Koliformné baktérie KB 0
0
0
KTJ/100ml
KTJ/10ml
KTJ/250ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
3. Enterokoky EK 0
0
0
KTJ/100ml
KTJ/10ml
KTJ/250ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
4. Pseudomonas aeruginosa PA 0 KTJ/250ml NMH BPV
5. Psychrofilné baktérie PB 200
500
100
KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
6. Mezofilné baktérie MB 20
100
20
KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
7. Bezfarebné bičíkovce BB 10 jedince/ml MH HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou. Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.
8. Živé organizmy (okrem BB) ŽO 0
0
jedince/ml
jedince/ml
HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou.
IZ
9. Mŕtve organizmy MO 30 jedince/ml MH HZ
10. Železité a mangánové baktérie ŽMB 10
20
pokryvnosť poľa v % MH
MH
HZ
IZ
11. Abiosestón AB 10
10
pokryvnosť poľa v % MH
MH
HZ
IZ
12. Clostridium perfringens CP 0 KTJ/100ml IH Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

 a

  1. Fyzikálne a chemické ukazovatele
por.
číslo
ukazovateľ symbol
ukazovateľa
limit jednotka druh limitu poznámky
a) toxické
13. Antimón Sb 0,005 mg/l NMH
14. Arzén As 0,01 mg/l NMH
15. Bór B 0,3 mg/l NMH
16. Bromičnany BrO3 0,01 mg/l NMH
17. Dusičnany NO3 50 mg/l MH
18. Dusitany NO2 0,1
3,0
mg/l
mg/l
MH
NMH
Súčet pomerov zisteného obsahu dušičnanov delený 50-mi a zistený obsah dusitanov delený 3-mi musí by menší alebo sa rovnať 1.
Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
19. Fluoridy F 1,5 mg/l NMH
20. Chróm Cr 0,05 mg/l NMH
21. Kadmium Cd 0,003 mg/l NMH
22. Kyanidy CN 0,03 mg/l NMH
23. Meď Cu 1,0 mg/l MH
24. Nikel Ni 0,02 mg/l NMH
25. Olovo Pb 0,01 mg/l NMH
26. Ortuť Hg 0,001 mg/l NMH
27. Selén Se 0,01 mg/l NMH
28. Striebro Ag 0,05 mg/l NMH Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody.
b) zmyslovo postihnuteľné
29. Akrylamid AA 0,1 µg/l NMH Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu ( napr. z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
30. Benzén C6H6 1,0 µg/l MHRR
31. Dichlórbenzén DCB 0,3
300
µg/l
µg/l
MHRR Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
32. 1,2 dichlóretán C2H4Cl 3,0 µg/l NMH
33. Fenoly prchajúce s vodnou parou FNl 50 µg/l NMH
34. Monochlórbenzén MCB 10
300
µg/l
µg/l
MH
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
35. Nepolárne extrahovateľné látky NEL 50 µg/l NMH
36. Pesticídy PL 0,1 µg/l NMH Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd.
37. Pesticídy spolu PLs 0,5 µg/l NMH
38. Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU 0,1 µg/l MHRR Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo (a) pyrén, fluorantén, benzo (b) fluorantén, benzo (k) fluorantén, benzo (g, h, i) perylén, indeno (1, 2, 3 – c, d) pyrén.
39. Benzo /a/ pyrén BaP 0,01 µg/l MHRR
40. Epichlórhydrin C3H5ClO 0,1 µg/l MHRR Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
41. Styrén ST 20 µg/l NMH
42. Tetrachlóretén PCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
43. Tetrachlórmetán CCl4 2,0 µg/l NMH
44. Toluén C7H8 50
700
µg/l
µg/l
MH
NMH
45. Trichlóretén TCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
46. Vinylchlorid C2H3Cl 0,5 µg/l NMH Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
47. Xylén C8H10 100
500
µg/l
µg/l
MH
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
c) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty
48. Aktívny chlór Cl2 0,3 µg/l MH Vzťahuje sa na obsah aktívneho chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí by minimálna hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.
49. Bromdichlórmetán BDM 0,015
0,025
mg/l
mg/l
MH
NMH
Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
50. 2,4 – dichlórfenoly DCF 0,002 mg/l MH Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
51. Chlórdioxid ClO2 0,20 mg/l MH
52. Chloritany ClO2 0,20 mg/l NMH
53. Chloroform CHCl3 0,04 mg/l MH Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
54. Ozón O3 0,05 mg/l MH
55. 2,4,6 – trichlórfenol TCP 0,01

0,2

mg/l

mg/l

MH

MHRR

Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
56. Trihalometany spolu tdMs 0,15 mg/l NMH
d) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
57. Absorbancia
(254nm, 1cm)
A254 0,08 IH Prekročenie indikačnej hodnoty môže by dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn .
58. Amónne ióny NH4 0,5 mg/l MH
59. Celkové rozpustné látky RL 1 000 mg/l MH
60. Farba 20 mg/l MH Stanovuje sa podľa slovenskej technickej normy STN EN ISO 7887 Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby.
61. Hliník Al 0,2 mg/l MH
62. Chemická spotreba kyslíka manganistanom ChSKMn 3,0 mg/l MH
63. Chloridy Cl- 100
250
mg/l
mg/l
MH
NMH
Voda nesmie by agresívna. Prekročenie medznej hodnoty je prípustné, len ak ide o chloridy z geologického podložia.
64. Mangán Mn 0,05 mg/l MH
65. Nasýtenie vody kyslíkom O2 >50 % nasýtenia OH
66. Reakcia vody pH 6,5÷8,5 MH Voda nesmie by agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže by nižšia.
67. Sírany SO42- 250 mg/l MH
68. Sulfán voľný H2S 0,01 mg/l MH
69. Tenzidy aniónové PAL-A 0,2 mg/l MH
70. Teplota t 8÷12 °C OH
71. Zákal Z 5 ZF MH
72. Zápach bez zápachu
73. Zinok Zn 0,3 mg/l MH
74. Železo Fe 0,2 mg/l MH
75. Vodivosť kappa 100 mS/m IH
76. Sodík Na 200 mg/l MH
e) látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca
77. Horčík Mg 10,0÷30.0
125
mg/l
mg/l
OH
MH
78. Vápnik Ca >30 mg/l OH
79. Vápnik a horčík Ca + Mg 1,1÷5,0 mmol/ l OH

 Druh limitu sa ustanovuje ako najvyššia medzná hodnota (NMH), medzná hodnota (MH), indikačná hodnota (IH), medzná hodnota referenčného rizika (MHRR) alebo odporúčaná hodnota (OH). Limit sa vzťahuje na hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ), individuálne zásobovanie pitnou vodou (IZ) a na balenú pitnú vodu (BPV), ak nie je ustanovené inak. KTJ – kolónia tvoriaca jednotku.

  1. Rozsah analýz vzoriek pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie
por. číslo ukazovatele rozsah analýz
I minimálny II základný III úplný
1. Mikrobiologické podľa tabuľky A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
2. Fyzikálne a chemické Dusičnany
Dusitany
Absorbancia
Amónne ióny
Farba
Chuť
Hliník,ak sa úprava vody vykonáva koagulantom na báze hliníka.
CHSKMnMangán,ak ide o zásobovanie pitnou vodou z podzemných zdrojov.
Reakcia vody
Teplota
Zákal
Zápach
Železo
Vodivosť
Ako minimálny rozsah analýz a alej:
Arzén
Antimón
Bromičnany
Fluoridy
Chróm
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Kadmium
Benzén
1,2 dichlóretán
PAU
Trichlóretén
Chloridy
Sírany
Sodík
Vápnik a horčík
podľa tabuľky B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
3. Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty pitnej vody. Účinnosť dezinfekcie sa overuje vždy vo vzťahu k používanému spôsobu dezinfekcie; to isté sa vzťahuje na skúšanie vedľajších produktov dezinfekcie.
V dňoch od 22.7.2024 do 1.8.2024
je náš sklad z
technických dôvodov
ZATVORENÝ

Objednávky prijímame, budú ale priebežne odosielané od 2.8.2024.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.